رد کردن لینک ها

تبلیغات در رسانه های دیجیتالی

تبلیغات در رسانه های دیجیتالی

رسانه های جدید عامل اصلی تحول و انتقال جامعه ی وابسته به کشاورزي وصنعت به جامعه ي اطلاعاتی بودند . اختراع رایانه هاي کوچک و پرسرعت دهۀ ۱۹۰۸ م راه اندازي شبکه جهانی ارتباطات دیجتالی ، (اینترنت) که دردهۀ انتهایی قرن گذشته (بیستم) عمومیت نسبی یافت، نمادهای اصلی و کلیدی تحول جامعه رسانه هاي جدید هستند .

همگرایی ارتباطی حاصل از این تحول است که همۀ ابزار ارتباطی بشر از ابتدا تا آن لحظه و در اشـکال مختلف در یک سیستم جامع الکترونیکی جمع شده که توسط کاربرهاي رایانه هـدایت مـی شـود، و به صورت خلاصـه می توان گفت  این پدیده اي است که برخی آن را دیجیتالی کردن ارتباطات نامیده اند.

از مهمترین ویژگی های برجسته این نوع از ارتباطات، دو سویه یا چند سویه بودن و ارتباط به صـورت زنـده و در سطحی از جهانی است که به استفاده کنندگان این اجازه را می دهد که اطلاعـات را مطـابق با سـلیقه خود شکل داده و آنرا تغییرو تفسیر کنند

رسانه های دیجیتالی نوین از همگرایی و همکاري وسایل ارتباطی درمیسرترقی تجمیع شده است . عناصر تبلیغاتی که در گذشته هر یک به صورت جداگانه خدمات خود را عرضه می کردند. با سرمایه گذاري هاي مـشترك شرکت هاي رادیو و تلویزیونی، تلفن، تلویزیون کابلی و شرکتهاي نـرم افـزار رایانـه هاي امکـان تحقق این رسانه جدید را فراهم ساخته است که آنها را به رسانه ای متعامل  و چندرسانه اي مبدل ساخت

اینترنت رسانه دیجیتال :

اینترنت در دهۀ ۱۹۶۶۰ م. از سوي وزارت دفاع ایالت متحده آمریکا و به منظور اسـتفاده دانشمندان و استادان دانشگاه ها براي فعالیت درحوزه هاي مختلف فنی ایجاد شد.

تبلیغات-در-رسانه-های-دیجیتال
تبلیغات-در-رسانه-های-دیجیتال

تـا ابتدای اوایـل دهـۀ ۱۹۹۰م. مردم عادی به ندرت با اینترنت یا تارگستردة جهانی (WWW) آشنایی داشتند.

 

بر حسب تعریف شبکه گـسترده جهانی ( WWW ) ، سیستمی براي دریافت متون طولانی و مفصل و اطلاعات صوتی و تصویري اسـت که از ابزار ارتباطی مشترك سخت افزار(رایانه ) و ابزار های ارسال اطلاعات دیجیتال استفاده می کند.

برنامه هاي نرم افزاري که موتورهاي جست وجو نامیده می شود بر پایه قدرت نرم افزاری و هوش مصنوعی به کاربران و مردم این امکان را می دهند که به سهولت دسترسی آنی به آخرین اطلاعات داشته باشند . کاربران می توانند در فـضاهاي مختلـف اطلاعـاتی که موتورهای جست و جو بستر آن را فراهم می نمایند در میان میلیاردها صفحه رمزگذاری شده بـه گشتزنی بپردازند.

هنوز زمان زیادی از کاربردهای اولیه اینترنت نگذشته که رویکرد این شبکه جهانی با گذشته آن که تنها به مثابه رسانه اي براي انجام امور دفاعی یا ارتباطات دانشگاهی استفاده می شد.تفاوت فاحشی نموده است.

امروزه علاوه بر بهره برداري هاي متنوع ، بخش مهمی از این شبکه به بستری برای امور تجاری و بازرگانی تبدیل شده است که تنها در مدت کوتاهی دهها میلیارد دلار معاملات تجاري از طریق آن صورت می پذیرد.

درحال حاضر، یکی از بیشترین موارد استفاده از اینترنت در بازاریابی و مبادلـه شرکتها بـا یکدیگر اسـت . همچنین این شبکه بستری شده برای خرید و فروش برخی کالاها و خدمات.

 

کالاهای موجود در شبکه اینترنتی را در تبلیغات در رسانه های دیجیتال می توان به سه گروه تفسیم کرد  :

 • کالاهای ویژه مصرفی(یعنی کالاهایی که براي مصرف کننده اهمیت خاصی دارد و براي به دست آوردن آن تلاش می کند)
 • کالاهاي ویژه فروشی (یعنی اقلامی که خریداران وقت و تلاش زیادي را در فرایند خرید، صرف آن می کنند)
 • کالاهاي ساده (یعنی کالاهایی که خریداران زحمت کمی براي تهیه آن متقبل می شوند

 

تابلوهاي با اختیار انتخاب

تابلوهاي با اختیار انتخاب، یکی از دست آوردهای نوین این رسانۀ دیجیتالی است .

تابلوهاي با اختیار انتخاب عبارت است از : سیستمهاي تعاملی و  Online که امکان طراحی محصولات مـورد نیاز یک یک مشتریان را فراهم می سازد . انتخاب با اختیار آزاد محصولات از منویی انجام می گیرد که ویژگی، اجزاي قیمتها و شیوه هاي مختلف تحویل درآن وجود دارد . ترکیب این عناصر، منجر به ایجاد تنوع بسیار زیاد درانتخاب مشتري و شکل گیري مشتري سالاري در روابط تجاري می شود. نقش مشتري در این نوع سیستم خریداز نقش دریافت کننده منفعل به طراحـی کننده فعال تغییر می یابد.

 

مزایای دیگری از بازاریابی اینترنتی :

بازاریابی اینترنتی مزایاي دیگري نیز دارد که از جمله آنها میتوان بـه موارد زیـر اشـاره کرد:

 • دسترسی آسان خریداران به قیمت کالاهاي بسیاري از تولیدکنندگان،
 • نبـود مالیات هـاي دولتی براي فروشندگان،
 • تنوع و گستردگی دامنۀ انتخاب مشتري،
 • امکان مخفـی نگاه داشتن هویت مصرف کنندگان خدمات،
 • ارتباط مستقیم شرکتها با تأمین کنندگان و مشتریان کالاهـا و خدمات،
 • ابزاري مؤثر براي توسعه و توزیع محصول و خدمات جدید.
 • مسائل امنیتی معاملات تجاري از نگرانی ها و نقاط ضعف این رسانه بـه شمار می آید.

 

 این احتمال وجود دارد که محصولات تحویلی دارای ایراد یا با خواست خریداران متفاوت باشد و یا اینکه هرگز به دست او نرسد.  همچنین مشکلات مربوط به کارت هاي اعتباري گاه سبب متضرر شدن مصرف کننده می شود.

موارد ذکر شده بیانگر اهمیت روزافزون شبکه اینترنت دردنیاي تجارت و بازرگانی نوین است.

شبکه اینترنت می تواند به مثابه رسانۀ تبلیغاتی جدید نقش ویژه اي دربخش آگهی هاي تبلیغی ایفا نمایند. تبلیغات در اینترنت از یک سو به مشتري براي یافتن کالا یـا خـدمات مـورد نظـر،دسترسی به اطلاعات و شناسایی بهتر محصولات و در نتیجه تسهیل کار آنها کمک می کنـد . از سوي دیگر امکان دسترسی بی شماري ازمتقاضیان و بازارهاي فروش جهانی را بـراي فروشندگان با هزینه هاي بسیار پایین تري از پخش آگهـی نـسبت بـه سـایر رسـانه ها فـراهم می سازد .

توانمندي هاي ارتباطی و فناوري این رسانۀ دردسترس و انعطاف پذیر و مزیت هایی بی شمار آن در بهبود و کمک به فرایند نوین تبلیغات بازرگانی خواهد بود. این امر سبب ظهور و رشد صنعت تبلیغاتی جدید بر روي شبکه  اینترنت شده است  ازآنجا که در حال حاضر تعداد بسیاري از شرکتها به اینترنت دسترسی دارند، استفادة از اینترنت در ارتباطات شرکت ها و تبلیغ بـه وسیله کاتالوگ های دیجیتالی  و مشخصات محصول سرعت و مقبولیت عمومی و روزافزونی یافته . به خصوص آنکه در بازارهاي تجارت سازمانی، اینترنت و تبلیغات در شبکه اینترنت جایگاه ویژه اي یافته است.

 

آگهی کنندگان در اینترنت اهدافی از جمله اهداف زیر را دنبال میکنند

آگهی کنندگان در اینترنت چه اهدافی را دنبال میکنند:

 • بسط و انتشار اطلاعات مربوط به کالاها یاخدمات
 • ایجاد یا افزایش آگاهی دربارة سازمانه اي تولیدي یا خدماتی
 • بررسی و دستیابی به نتایج پژوهشی بازاریابان درخصوص مشخصات، اولویت ها و عادات خریـد مصرف کنندگان
 • ایجاد روحیه یا تصویر ذهنی مطلوب از سازمان ها یا شرکت ها
 • ترغیب به خریدهای آزمایشی با استفاده از کالابرگ هاي الکترونیکی خاص

 

 

 

برخی از مزیت های تبلیغات بازرگانی دراینترنت :

 • توانایی هدف قرار دادن گروه هاي مشخص با کمترین اتلاف پوششی شبکه
 • طراحی پیامهای متناسب با نیازها و علایق مشخص مخاطبان مورد نظر
 • امکان تعامل فروشنده و خریدار که موجب بازخورد و حضور بیشتر مشتري می شود
 • دسترسی آسان فوري به اطلاعات فراوان، متنوع و کار آمد

به گفتگو بپیوندید