رد کردن لینک ها

قوانین و محدودیت های تبلیغات اینترنتی در جهان قسمت ۱

رعایت حقوق مصرف کننده

قوانین و محدودیتها حقوقی و عرفی در تبلیفات اینترنتی ( بخش ۱)

پیشگفتار 

يكي از مراحل بازاريابي در فضاي مجازي و اینترنتی تبليغات الكترونيكي اسـت. تجارت الكترونيكي با ماهیت . گستره جهانی موجب تغييرات شگرفی در زمينه هاي مختلف از جمله بازرگانی و تبليغات شـده است. به  دلیل محدودیتها و گستردگی جهانی اثر و دامنه شبکه های اینترنتی تبليغات در فضاهاي مجازي اين امکان و قابليت را دارد،كه همواره منشأ سوءاسـتفاده تبليـغ كننـدگان باشد .

تبلیغات در اینترنت ممکن است به اين ترتيب باشد كه كالاها يا خدماتي را تبليغ كنند كه براي سـلامتي مصـرف كننـده مضر باشد. و یا ممكن است اين تبليغات در برگيرنده اطلاعاتي نادرست و خلاف واقع بـوده كـه سـبب گمراهي مصرف كنندگان شود و ممکن است اطلاعاتی  ارائه شده درخصوص ويژگيهاي خدمات و محصول که از شفافيت كافي برخوردار نباشد. علاوه براین برخي رويه هاي تبليغاتي ممکن است به نقض حريم خصوصي مصرف كننده بی انجامد.

با تغييرات ايجاد شده ناشي از تکنولوژی های پیشرفته فناوري اطلاعات و ارتباطات و به منظور حمايت از مصرف كننده شبکه های اینترنتی نیاز به حاكميت قواعد و اصول ويژهاي در حوزه تبليغات الكترونيكي را ضروري نموده

قواعد حقوقی:

قواعد حقوقي در حوزه تبليغات الكترونيكـي بـه دو دسته تقسيم مي شود.

اول:  قواعدي است كه منبع آن شان و عرف خاص ویزه کسب و کار و حرفه اي است

دوم : قوانین و قواعد مبتني بر مصوبات دولتها

مطالعه و بررسی قواعد و قوانین در برای دست اندر کاران تبلیغات الکترونیکی لازم و ضروری است.

 

مقدمه :

تبليغات نقش مؤثري در تصميم گيريهاي مصرف كنندگان ايفا مينمايد. فضاي مجازي ايجاد شـده از طريـق شبکه های اينترنـت، درگاه جديـدي جهـت ارائـه تبليغـات بـه منظـور جـذب و اثر گذاری بر مصرف کننده و در نتيجه فروش كالا و خدمات است. هزينـه های پـايين تولید ، سـاخت و تكثيـر آگهی  تبليغـات و انعطاف پذيري آن، سبب افزايش روزافزون استفاده از این نوع تبليغات شـده اسـت. با نفوذ و گسترش اینترنت در جهان امروزه مفهـوم تبليغات الكترونيكـي از مفهوم تبليغات سنتي فاصله بسیار زیادی گرفته است.

 

تعریف تبلیغ :

تبليغ در لغت : رسانيدن پيام يـا خبـر يـا مطلبـي بـه  مردم، ابلاغ موضوعي با انتشار اخبار به وسايل مختلـف ماننـد: راديـو، تلويزيـون، روزنامـه و… در اذهان عمومي جاگير كردن اسـت. درمعنـاي اصـطلاحي تبليـغ بـه معنـاي هرنـوع ارائـه غيرشخصي به منظور شناسايي و معرفي ايـده هـا، كالاهـا و يـا خـدمات بـه وسـيله يـك عامـل معرفي كننده يا مبلغ، در مقابل پرداخت وجهي معین است .  تبليغـات الكترونيكي درقوانين و مقررات، همچون دستورالعمل تجـارت الكترونيكـي اتحاديـه اروپـا مصـوب ،۲۰۰۰ قانون اعتمادسازي در اقتصاد ديجيتالي فرانسه، قـانون تجـارت الكترونيكـي ايـران و… تعريف شده است.

در دستورالعمل و قوانین قضايي کشور فرانسـه، تبليـغ عبـارت اسـت از: هرگونـه شـيوه اطلاع رساني كه هدف از آن ايجاد تصوري در مشتري بالقوه، نسبت به نتايجي است كه ميتـوان از كالا يا خدمت پيشنهاد شده انتظار داشت. در  تعريف ديگري كه رويه قضايي همین كشور از تبليغ ارائه نموده است، قيد ايجاد تصور نسبت به ويژگيهاي كالا يا  خـدمت عرضـه شـده نيـز، ديـده مي شود.

شوراي دولتي فرانسه  در گزارش خود راجع به اينترنت و شبكه هاي ديجيتـال، دو معيـار اساسي را براي تبليغات ضروري دانسته است: نخست اينكه هدف پيام بايد صرفا تبليغـاتي باشـد و دوم  اينكه مخاطب آن عموم جامعه مردم باشند.

اتحاديه اروپايي بـه موجـب دسـتورالعمل تبليغـات گمراه كننده و مقايسه اي  مصوب ۱۲دسامبر ۲۰۰۶تبليغ را اینگنه تعریف نموده است : هرنوع اطلاع رساني در چارچوب يك فعاليت تجاري، كسب و كار، پيشه يا حرفه كه هدف از آن، تبليغ كالايا خدمات از جمله اموال غيرمنقول و حقوق و تعهدات باشد . در اين مـتن بـه قالـب اطـلاع رسـاني اشارهاي نكرده، معيارهاي آن قابل اعمال در خصوص تبليغات الكترونيكي نيز خواهد بود.

در فصل دوم از مبحث اول بخش سوم قانون تجـارت الكترونيكـي ايـران، »در قواعـد تبليـغ Marketingاست.

در اين قانون عبارت لاتين (Marketing ) در كنار كلمه تبليغ آمده است. ليكن، تبليغ تنهـا يكي از مراحل مختلف بازاريابي است. تبليغ عاملي براي بازاريابي چندگانه و ايجاد ارتباط به منظور تقويت بازار است.

فروش و تبليغات تنها بخشهای رویی و نمايـان از فراينـد بازاريـابي هستند كه اصطلاحا به يك كوه يخي شناور تشبيه ميشوند .

در قانون تجارت الكترونيكي ايران جز درخصوص لزوم معلوم و مشخص بودن بودن هويت بازاريابان ونيز بازاريابي براي كودكان و نوجوانان، از بازاريابي حرفی به ميان نياورده است.

در قبل ذکر شد و دوباره نیز عنوان کی کنیم دو دسته قاعده کلی حقوقي در بازاريابي و تبليغات حاكم است. دسته اول قواعدي است كـه منبـع آن شان کسبو کار و عرف حرفه اي است ودسته دوم قواعدي است كه منبع آن قوانين و مقررات داخلي و بـين المللـي است.

در  ماده ۵۶ قانون تجارت الكترونيكي ايران عنوان شده : تأمين كننـدگان در تبليغـات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايند. ضوابط آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده  ۷۹ ايـن قانون خواهد آمد ، اين قانون بر لزوم رعايت رويـه حرفـه اي تأكيد كرده اسـت.

دسـتورالعمل پارلمان و شوراي اتحادیه اروپا ناظر به تجارت الكترونيكي، در برقراري ارتباط ميان ارائه دهندگان خدمات ارتباطي الكترونيكي  با مصرف كنندگان، ارایه دهندگان خدمات را موظف نموده است رويه هـاي حرفـه اي مربوط را براي مصرف كنندگان  را رعایت نمايند. اتاق بازرگاني بين المللي در زمينه تبليغ و بازاريابي داراي چندين قاعده راهنما و رويه حرفه اي است. اين سازمان در خصوص بازاريابي های  مستقيم در۲۵ سپتامبر۱۹۹۸ و در آوريل ۱۹۹۷در موضوع تبليغات و بازاريـابي در اينترنـت ابتـدا قواعـد راهنمايي را در ۲آوريل ۱۹۹۸تنظيم نمود. سپس در دسامبر  سال ۲۰۰۴ قواعـد و دستورالعمل های ديگـري را راجع به تبليغات و بازاريابي تدوين و تصویب كـرد. در نهايـت در آگوسـت سـال ،۲۰۰۶رويه حرفـه اي منسجمي در رابطه با ارتباطات ، بازاريابي و تبليغ  ، توسط اين نهاد تهيه و تنظيم شـد تـا از ايـن طريق تمامي رويه ها و دستورالعمل های  حرفه اي موجود راجع به تبليغـات و بازاريـابي در يـكجا و دریک سـند، دردسترس عموم باشند.

قواعد راهنما و رويه هاي حرفهاي اتاق بازرگاني بين المللي در عین رواج و فراگیری اصـولا لازم الاجرا نيستند مگر درصورتيكه در حقوق داخلي دولتهاي عضو مورد پذيرش و تصويب قرار گيرند. اصول  دریافتی از رويه هاي ارایه شده حاصل تجربياتي است كـه پيـروي و عمل بدان موفقيـت در كسب و كار و تجارت را به دنبال خواهد داشت . در نتيجه تدوين كنندگان قوانين مربوط به تجارت الكترونيكي در حمايت از مصـرف كننـدگان بـه قواعد تبليغ در فضاي مجازي و اینترنتی و شناسايي تبليغات مخل حقـوق مصرف کننده توجـه نمـوده انـد.

 

با گسترش اینترنت در ایران قانون گذاران در سال۱۳۸۲ فصل دوم از مبحث اول باب سوم قانون تجارت الكترونيكي مواد ۵۰ الي ۵۷ را به قواعد تبليغ اختصاص دادند . اين قواعد و دستورالعمل ها در جهت حفظ حقوق مصرف کننده  وضع شده است .

 

قواعد منع كننده در تبلیغات

هدف از ایجاد قواعد منع كننده حاكم بر تبليغ در فضاي مجازي و اینترنتی ممنوع ساختن اقدامات  و ترك اعمالی است كه نقض هر یک از آنها توسط فرد خاطی ، با برخورد و ضمانت كيفري روبرو و پاسخ داده مي شود. اين قواعد با عناوين  ۱) ممنوعيـت تبليغات گمراه كننده ۲) و ممنوعيت اصرار به سلامتي مصرف کننده مـورد بررسي قرار می گیرد.

۱) قاعده ممنوعيت تبليغات گمراه كننده

قاعده ممنوعيت تبليغات گمراه كننده، در دو بخش بررسی میگردد،بخش نخست ، تعريف کامل و جامع و بخش دوم ، اصول تبيين معيـار تشـخيص گمراهی ممنوعیت تبلیغات

 

 • تعریف :

قاعده ممنوعیت تبلیغات گمراه کننده به عنوان قاعده ممنوعيت فريب مصرف کننده نيـز شهرت دارد، عرضـه اطلاعـات  نادرست و خلاف واقع را درتبليغات ممنوع بوده . اظهار مطالب اغراق آميز و غيرواقعي در مورد كالا و خدمات در زمره تبليغات گمراه كننده است كه بايد از آن پرهیز شود.

ماده ۵۰ قانون تجارت الكترونيكي ايران مقرر داشته :  تأمين كنندگان در تبليـغ كـالا و خـدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يـا فريـب مخاطـب از حيـث كميت و كيفيت شود.  اين ماده تنها به تبليغات گمراه كننده اشاره كرده است، درحاليكه تبليغات غيرمسئولانه  نيز سبب لطمه زدن به اعتماد مخاطب مي شود. همچنين معيار فريبنده بودن تبليغ در اين قانون ذكر نشده است. در نتيجه وفق اصول كلي حقوقي، نـاچار از مراجعـه بـه عـرف هستيم. معيارعرفی با ملاحظه شخصيت ، وضعيت حال و سـن مصرف کنندگان بهترين و مهمترین معيار عرف اسـت.

بنابراين قائده اگر مصرف کننده اي به علت سادگي خود فريب تبليغي ارایه شده را بخورد كـه در هـيچ شـخص متعارفي از گروه اثر نمي كند، نميتوان اين تبليغ را فريبنده تلقي كرد.

 

در دســامبر ،۱۹۹۹شــوراي ســازمان همكــاري اقتصــادي و توســعه در رابطــه بــا حمايــت از مصرف کنندگان در بستر شبکه تجارت الكترونيك توصيه هايي را پيشنهاد نمود در بند۲ از بخش دوم  ايـن توصيه ها كه راجع به رويه هاي تبليغاتی _ بازاريابي و تجارت منصفانه و عادلانه است، مقررشـده اسـت كـه:

تجارو بازرگانان نبايد سخني بگويند يا عملی را مرتكب شده یا موجب ترك فعلي شوند كـه احتمـال دارد فريبنده يا گمراه كننده يا غيرمنصفانه باشد.

قانون اعتمادسازي دراقتصـاد ديجيتـالي مصـوب ۲۱ ژوئن ۲۰۰۴  فرانسه تصريح مي كند كه ماده ال -۱۲۱قانون مصرف کننده، دربـاره تبليغـات فريبكارانه در شبكه هاي اينترنتي نيز قابل اعمال است. به اين ترتيب، هر تبليغي كه مردم را بـه اشتباه اندازد، تبليغات فريبكارانه است. به محض انتشار تبلیغ و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات گمـراه كننـده در آن ، جرم آني ارتكاب یافته ، ماده مذكور معيار فريبنده بـودن يـك تبليـغ را صـرفا بـه اشتباه انداختن مخاطبين در نظر گرفته است. حتي اگر اين اشتباه ناشي از غفلت و اغماض خـود مصرف کننده و نه فريبنده بودن آن تبليغ باشد.

ايـن ملاك عمل كلي جهـت شناسـايي تبليـغات فريبنده، دراصل حمايت بيشتري را براي مصرف کننده فراهم مي سازد ليكن به علت گستردگي ملاك، عرصه را بر تبليغ كنندگان سالم تنگ نموده است .

كميسيون تجارت فدرال در ايالت متحده آمريكا، که وظيفه قانونگذاري و تعيين ملاك در زمینه تبليغات گمراه كننده را دارد. در بخش ۵ قانون كميسيون تجارت فدرال ایالت متحدههای  آمریکا  كـه محـدود بـه رسـانه خاصي نيست، عنوان داشته : كليه اقدامات و رويه هاي اغفال كننده و غيرمنصفانه كه تجارت را تحت تأثير قـرار مي دهد، ممنوع شده است. پخش و اشاعه تبليغات نادرست  در خصوص مواد غذايي، داروهـا، خدمات، صنايع يا وسايل آرايشي به عنوان اقدام يا رويه غيرمنصفانه و اغفال كننده تبلیغاتی خواهد بود . در سال ۲۰۰۰ واحد راهنما تحت عنوان »برگه هاي اطـلاع رسـاني« ۲توسـط كميسـيون تجـارت قوائد صادر شد. با رشد روز افزون تبليغات در تلفن هاي همـراه و شـبكه هـاي اجتماعی جهـاني همچـون فيسبوك ، اینستاگرام و توييتر، اين كميسيون در مي ۲۰۱۱ اقدام به تعديل و به روزرسانی اين قواعـد كـرد. سرانجام در مارچ ۲۰۱۳ قواعد جدید و به روز شده راهنما تحـت همـان عنـوان قبلـي منتشـر شـد.

 

سرفصل برگـه هـاي اطلاع رساني، قواعد اوليه تبليغ عبارت بودند از :

 • تبليغ بايد صادقانه و غيرگمراه كننده باشـد.
 • تبليغ كنندگان بايد براي حمايت و اثبات ادعاهايشان مدرك و دليل داشته باشـند
 • تبليغـات نبايد غيرمنصفانه باشد.

در نتيجه در ايالت متحده آمريكا تبليغات گمراه كننده به موجب این اطلاعیه و اطلاع رساني مذكور، ممنوع شده است .

 ممنون از اینکه با مقاله قوانین تبلیغات اینترنتی همراه هستید 

تبلیغات فریبنده در اروپا :

درخصوص تبليغات فريبنده در اتحاديه اروپا، پارلمان و شوراي وزيران اروپا، دستورالعمل شـماره۴۵۰/۵۱۹۸۴

را در موضوع »يكسانسازي حقوق و مقررات اداري و ضوابط دولـت هـاي عضـو درخصوص تبليغات فريبنده در سپتامبر ۱۹۸۴تصويب نمود. در اكتبـر ۱۹۹۷دسـتورالعمل مـذكور به وسيله دستورالعمل ۵۵/۶۱۹۹۷ پارلمان و شوراي اروپا كه بيشتر ناظر برتبليغات مقايسـه اي است، اصـلاح گرديـد. در ۱۱ مـه سـال ۲۰۰۵پارلمـان و شـوراي اتحاديـه اروپـا دسـتورالعمل شماره ۲۹/۱۲۰۰۵ راجع به اعمال تجاري غيرمنصفانه را، تصويب نمود. ليكن دسـتورالعمل شـماره ۴۵۰/۱۹۸۴همچنان درمورد تبليغات فريبنده اعمال ميشود. به موجـب دسـتورالعمل ،  تبليغات فريبنده عبارت است از: ارائه تبليغات به هر طريقي كه اشخاص مخاطب يا كساني كـه آن را دريافت مينمايند، فريفته شوند و يا در معرض فريب قرار گيرند. در نتيجه به واسـطه همـين طبيعت فريبنده، تحت تأثير قرار دادن رفتار اقتصادي مخاطبان يا لطمه زدن به ساير رقبا محتمل باشد دستورالعمل مذكور تنها ناظر بر روابط تجارو بازرگانان با يكـديگرمی باشد . درحـاليكـه دسـتورالعمل ۲۹/۲۰۰۵ عمدتا در جهت حمايت از مصرف كنندگان استوار است. در۱۲دسامبر سال ۲۰۰۶پارلمان و شوراي اتحاديـه اروپـا  در موضـوع تبليغـات گمـراه كننـده و مقايسه اي، دسـتورالعمل شـماره ۱۱۴/۲۰۰۶  را به تصـويب رساند ، ايـن دسـتورالعمل ضمن نـظارت  بـر روابـط تجـار بـا يكـديگر نطارت  تجـار بـا مصرف را هم مد نظر دارد .  دستورالعمل مذكور، دستورالعمل شماره ۴۵۰/۱۹۸۴  و همه اصـلاحات راجـع به آن را در يك ماده قانوني لغو و مجددا تدوين نمود. اين دستورالعمل جدید تبليغـات گمـراه كننـده را چنين تعريف ميكند: هر تبليغي كه به صورت بالقوه يا بالفعل مصرف کننده را گمراه سازد يا قضاوت مصرف کننده را تحت تأثير قراردهد و در نتيجه براي يك رقيب زيان آور باشد. هـدف این دسـتورالعمل كنترل تبليغات گمراه كننده در جهت منافع مصرف کننده، رقبا و عموم است.

 ممنون از اینکه با مقاله  قوانین تبلیغات اینترنتی  همراه هستید 

۲) اصول تبيين معيـار تشـخيص گمراهی ممنوعیت تبلیغات

ماده ۵۰  قانون تجارت الكترونيكي ايران تنها به اين امر اشـاره كـرده اسـت كـه تبليـغ كـالا و خدمات نبايد از نظر كميت و كيفيت براي مصرف کننده فريبنده باشد. درحاليكـه اتحاديـه اروپـا، ابتدا در دستورالعمل ۴۵۰/۱۹۸۴خود، راجع به تشخيص تبليغـات فريبنده، بـه تمـامي عوامـل واطلاعات نظر دارد.  اين موارد عبارتند از:

 • خصوصيات و وجوه مميزه كالا يـا خدمات، ماننـد دستيابي، طبيعت ماهيت، نحوه مصـرف و اسـتفاده، شـيوه و تـاريخ سـاخت يـا عرضـه، مطابقت با مقاصد مصرف کننده، موارد اسـتفاده و كـاربرد، مقـدار، اوصـاف، منشـأ جغرافيـايي يـا تجاري نتايج مورد انتظار از استفاده كالا يا خدمات يا نتايج اصلي آزمايش هاي بهعمـل آمـده در مورد كالا و خدمات
 • ارزش يا قيمت محصول، شـيوه محاسـبه آن و شـرايط عرضـه كـالا يـا خدمات؛
 • ماهيت، ذات و حقوق تبليغ كننده نظير هويت و دارايي، شايستگي ها، مالكيت صنعتي، حقوق تجاري و معنوي و ساير وجوه مميزه وي؛

به نظر مي رسد كـه سـه معيـار فـوق، عـرف را ملاك عمل قرار داده است و شرايط خاص مصرف کننده از لحاظ شخصيت، وضعيت و سـن نيـز بهعنوان معياري جهت ارزيابي درجه تأثير تبليغ بر وي، در اين سنجش به حساب مي آيد. دردستورالعمل ۱۱۴/۲۰۰۶ پارلمان و شوراي اتحاديه اروپا ، جهت ارزيـابي ويژگـي هـاي يـك تبليغ گمراه كننده، به عناصري اشاره شده که ين موارد عبارتند از:

الف ) خصـايص كالاهـا يـا خـدمات مانند

 • قابل دسترسي بودن
 • ماهيت
 • شيوه و تاريخ توليد يا ارائه
 • نتايج مـورد انتظـار از آنها
 • قيمت يا نحوه محاسبه آن
 • شرايط تحويل كالا يا ارائه خدمات
 • ماهيت، ويژگيها و حقوق آگهي دهنده از قبيل: هويت، داراييها و قابليتهاي وي و… ؛

 

در اين معيـارهـا، سـنجش و طرز تلقي عرفي ملاك است.اتاق بازرگاني بين المللي، در دستورالعمل منسجم خود و رویه های ارایه شده خـود راجـع بـه تبليغ معيارهاي بيشتري را براي تعيين اينكه چه تبليغي گمراه كننـده اسـت ارائـه نمـوده است.

از جمله اين موارد عبارت است از:

 • قانون کپی رایت و برخورداری ار حقوق مالكيت معنوي نظير حـق اختـراع، علامت تجاري، طرح، مدل و نام تجاري
 • شرايط ضمانت ها گارانتي هـا و وارانتی ها
 • تأييديـه هـا يـا مجوزهاي مقامات رسمي نظير: کسب مدالها، هدايا، ديپلم های افتخار
 • مطابقـت داشتن بـا اسـتانداردهای موضوعی
 • حـدود منافع مربوط به انگيزه هاي آگهی در خصوص رفتارخيرخواهانه و عام المنفعه
 • شرايط تحويل و تحول كـالا، مبادلـه، استرداد، خدمات تعميرات و نگهداري و انجام آن

 

دادگاهی در شهر نانت فرانسه در سال ۲۰۰۲ تبليغات صورت گرفته در موضوع ، اتصال نامحدود بـه اينترنـت را خلاف واقع و دروغين تشخيص داد. زيراعنوان شد که تأمين كننده خدمات دسترسي بـه اينترنـت، پـيش بينـي نكرده بودند كه برخي از كاربران به خصوص جهت دانلودكردن فايل، به طور دائم بـه اينترنـت متصـل ميمانند و در نتيجه باعث اختلال درشبكه و ايجاد مشكلات مالي براي تأمين كننده ميشـوند.

اگـر چه تأمين كننده اندكي بعد مدت اتصال را محدود كرد ولي دادگاه تبليغ ارایه شده را گمراه كننده تلقي نمود.

از منظر كميسيون تجارت فدرال ايالت متحده آمريكا معيار تشخيص تبليغات گمراه كننده به ترتيب ذيل می باشد

 • ادعاهاي راجع به قيمت
 • فروش محصولات خطرنـاك يـا معيـوب بـدون ارائه هشدار مناسب و كافي به هر صورت
 • کوتاهی و قصور در ارائه اطلاعات راجع به برنامه هاي شبکه های بازاریابی هرمي
 • استفاده از تكنيك هاي Switch & Bait؛
 • کوتاهی و قصور در اجراي خدماتی که تعهد شده
 • كوتـاهي در اجراي تعهدات مربوط به خدمات پس از فروش

در این قانون تبليغ كننده را مكلف كرده است كه تمامي اطلاعاتي را كه عدم ذكر آن ممكن اسـت سبب گمراهي مصرف کننده شود و تمامي ادعاهاي صريح يا ضمني را كه يك تبليغ ممكن است به مصرف کننده منتقل كند، بيان نمايد.

همچنين در این قانون مقرر مي دارد كه اين اطلاعات به شكل کاملا آشكار و به نحوی شفاف و واضح  ارائه شود، به صورتیکه كه هشدار مـذكور توسـط يـك مصرف کننده . معقول و معمولی قابل شناسايي و تفصیر باشد. زيرا، ممكن است مصرف كنندگان همه قسمتهاي يك وبسايت تبليغي را مطالعه نكنند. بنابراين تبليغ كننده مكلف است توجه مخاطب را به چنين هشدارهايي جلب نماید .

 

قانون تجارت الكترونيكي ايران، فقط به دو معيـار كميت و كيفيت بسنده نمـوده و هـيچيك از ملاكهاي بالا که در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکا اجرا شده را  بيان ننموده است. لذا بازنگری در این قانون به نظر لازم و ضروری است.

به گفتگو بپیوندید