رد کردن لینک ها

تبلیغات بازرگانی در عصر صنعتی

تبلیغات بازرگانی در عصر صنعتی 

 

دنیا در قرن بیستم شاهد پیشرفت های شگرفی در صنعت ، علم ، تکتولوژی ، علوم انسانی و اجتماعی بوده . از اواسط قرن نوزدهم ، تحولات اجتماعی و اقتصادي و توسعه همه جانبه کشورهاي غربی و جهان اول سبب پیشرفت و تکامل نهادها و فعالیت هاي اجتماعی شد. با توسعه و افزایش روز افزون جمعیت شهرها  امروز شاهد بـروز نوعی زندگی توده وار، پیوندهاي مستقیم در جوامع کوچک و فشرده هستیم که جاي خود را به زندگی محله محور قدیم داده که موجب بروز پیونـدهاي جدید و ثانوي شده است.

تبلیغات-صنعتی
تبلیغات-صنعتی

در این شرایط جدید پیش آمده در تبلیغات بازرگانی در عصر صنعتی، ارتباطات شفاهی و حتی رسانه هـاي چـاپی دیگر تاب و توان پاسخگویی و رفع نیازهاي ارتباطی و خبري مردم رانداشته روی همین اصل رسانه های جدید با شیوه نوین نیاز اساسی جامعه بوده بوجود آمد.

برقراری ارتباط از راه دور به واسطه گسترش شهرها و جاده ها نیازی اساسی بود که با اختراع تلگراف در سال ۱۸۳۲ از سوی سامویل مورس شروع شد ویک به یک و پس از آن در سال ۱۸۷۶ تلفن توسط گراهام بل اختراع شد. توسعه خطوط ریلی و حمل نقل نقطه های عطف ارتباطات و آغاز ارتباطات جدید به شما می روند.

 شرایط جدید بوجود آمده در زمینه های ارتبـاطی، اجتمـاعی و اقتـصادي موجـب ضـرورت راه انـدازي مؤسـسه هاي تبلیغاتی براي مصرف بیشتر کالاهاي تولیدي را پیش از پیش نشان داد و به واسطه پیشرفت هاي فناورانـه و تولیـد انبـوه و همچنین علایم تجاری کالاهاي تجاري با یک آرم خاص، صنعت، اقتصاد و رسانه هاي جمعی نیز متحول شد که سنگ بناي تبلیغات بازرگانی به شکل امروزین  را تشکیل داد و برخی نیز آن را دوره توسعه تبلیغات بازرگانی نام نهاده اند. در ادامه با چاچی همراه باشید 

 

تاسیس نخستین بنگاههای تبلیغاتی

نخستین مؤسسه هاي تبلیغاتی به دلایل زیر اهمیت داشته اند:

  • آنها در شروع کار داراي نوعی قاعده و روش منظم تثبیت شده درتبلیغات بازرگانی بودنـد.
  • با تبلیغات اولیه در روزنامه هاي محلی براي راهیابی صنایع شهري و تولیدات کارخانه ها بـه شهرسـتان ها و روستاها راه کار ایجاد کرده بودند.
  • با بکارگیری نمایندگان این مؤسسه ها در روزنامه ها تا دهه ۱۸۷۰م. صنعت تبلیغات بازرگانی به رشته مستقلی در زمینه فعالیت هاي بازرگانی مبدل شد.. فرانسیس آیـر در سـال ۱۸۶۹م. در فیلادلفیا، نخستین بنگاه تبلیغاتی از این نوع را تأسیس کرد. مؤسسه هـا تبلیغـاتی او و بنگاه راول در بوستون از جملۀ مؤسسه هاي تبلیغاتی پیشگام در این زمینه محسوب می شود. دیگـر مؤسسه هاي تبلیغی جدید ازروش آیر پیروي کردند که ازجمله آنها می توان بـه مؤسسه هاي ((لرد و توماس))و(( تینگیل))

اشاره کرد (اسدی طاری ۱۳۷۲)

معرفی تبلیغات بازرگانی به عنوان یک حرفه و صنعت

 

 در تبلیغات بازرگانی در عصر صنعتی

جهان در اواخر قرن نوزدهم و سالهای آغازین قرن بیـستم میلادی شاهد توسـعه سـریع ابزار و شیوه هاي نوین اطلاع رسانی و تنوع چشمگیر در فناوريهاي تولید و ارسال پیام بود.

اختراع تلفن ، اختـراع ماشـین لاینـو تایـپ از سـوي مـرگن تـالر آلمـانی در تبلیغات بازرگانی در عصر صنعتی  ، تکمیل دوربین عکاسـی و اختـراع گرامـافون ، آغاز بـه کـارنخستین ماشین چاپ هلیوگراور دراروپا بـا امکان چاپ شـمارگان چهـل هـزار در سـاعت ، اختراع تلگراف بیسیم که سرآغاز اختراع رادیو و نقطه عطفـی در ارتباطات و اطلاع رسانی بی سیم و برفراز امواج به شمار می آید.

همچنین اختراع دوربـین فیلمبرداري به وسـیله برادران لومیر، اختراع تلکـس خبـري توسط چـارل کـرن آمریکـایی  و تأسیس نخستین فرستنده ي رادیـویی در آمریکـا و اروپـا و اختـراع دوربین تلویزیون آغاز پخـش برنامه هاي تلویزیونی از آن جمله دست آوردهای پیشرفت قرن بیستم به شمار می آید.

از سوی دیگر رکود اقتصادي بزرگی که از سال ۱۸۷۵م. حاکم شد موجب گردید میان دو شیوه سازماندهی صنعتی و رهیافت متفاوت در فرایند توزیع ایجاد شود. پس از رکود وافت شدید قیمتها، نگرانی عمومی و فزایندهاي از ظرفیت بهره وري، تمایـل بـه سازماندهی و درصورت امکان، کنترل بازار وجـود داشت. یکی از راههاي دستیابی به این اهداف، تبلیغات بود که بهره گیري از شیوه ها و ابزار  نوین و برای پوشش گسترده تر  معرفی محصولات جایگاه ویژه اي یافت.

به گفتگو بپیوندید