رد کردن لینک ها

تاریخچه تبلیغات در ایران قسمت سوم

تبلیغات در ایران از دوره قاجار تا پهلوی اول (بخش دوم)

 قسمت اول تاریخچه تبلیغات در ایران را در http://mychachee.com/history-add-in-iran/ بخوانید 

انتشار روزنامه های غیر دولتی در زمان مظفرالدین شاه قاجار موجب رشد نسبی آگهی های تجاری شدو برخی از صاحب نظران و پژوهشگران، شرکت هاي اسلامیه را که عده اي تجار ایرانی براي ترویج کالاهاي داخلی و مقابله با واردات تاسیس کرده بودند، نخستین پیشگامان نشر آگهی هاي بازرگانی در نشریه ها و روزنامه هاي ایران می دانند.

روزنامه حبل المتـین که در شهر کلکته هندوستان منتشر می شد، آگهی هاي این شرکت را طبع می کرد و علاوه بر این، انجمن اسلامیه از سخنرانان و مبلّغان شخصی براي تبلیغ پارچه هاي تولیـدي شـرکت های پارچه بافی در اصفهان و کاشان استفاده می کردند .

تاریخچه-تبلیغات
تاریخچه-تبلیغات

 

جنگ جهانی اول و تبلیغات

اوج تبلیغات سیاسی در تاریخچه تبلیغات در ایران را می توان در دوران مشروطه دانست که همزمان افول محسوس تبلیعات بازرگانی را به دنبال داشت .وسعت کم شهر ها کوچکی محله ها نوع رفتارهای  اجتماعی محله محور سبب می شد که بیشتر تبلیغات بیم مردم از نوع شفاهی باشد و صاحبان آگهی کمتر نیار به اطلاع رسانی از سوی مطبوعات حس نمایند . از دوران جنگ جهانی اول در صفحات اول روزنامه های نوبهار و ایران که معروف بودند

آگهی تبلیغانی درج می شد.روزنامه ایران در تاریخچه تبلیغات در ایران که هفته ای سه روز و در ۶ صفحه چاپ می شد، آگهی های خریدوفوش ، کالاهای تولیدی و خدمات را در صفحات لایی خود چاپ می کرد

در دوران وثوف الدوله در تاریخچه تبلیغات در ایران نامگداری خانواده ها و شناسنامه اجباری شد و همزمان آگهی هایی برای انتخاب نام خانوادگی در روزنامه ها جایگاه ویژه ای یافتند . درهمان دوران با رشد مشاغل و تجدد خواهی آگهی های کافه ها ، سینماها ، پزشکان و داروخانه ها در روزنامه ها چاپ شدند .

 

ظهور نوشتار و تفسیرهای نحلیی با موضوع تبلیغات تجاری

بازوال و سقوط سلطنت قاجار و آغاز سلطنت پهلوی در  تاریخچه تبلیغات در ایران موجی از تجدد خواهی توسط رجال ایرانی که در اروپا تحصیل کرده بودند به راه افتاد آنها سعی داشتند الگوهای توسعه غربی را در ایران نشر دهند از آن جمله سناتور عباس مسعودی در سال ۱۳۰۲ ش مجوز نشر روزنامه اطلاعات را از وزارت فرهنگ دریافت کرد و در تیر ماه ۱۳۰۵ ش نخستین شماره این روزنامه را منتشر کرد . از سال ۱۳۰۶ نشر آگهی درستون های کوچک در این روزنامه و روزنامه ایران آغاز شد. حتی در سال ۱۳۱۰ روزنامه اطلاعات در سر مقاله خود مطلب تحلیلی و تفصیلی با عنوان (( تبلیغات تجاری )) به چاپ رساند که به دلیل اهمیت بالای آن عیناٌ در سطوح زیر آورده خواهد شد .

(( تبلیغ و پروپا گاندا یکی از عوامل مهم و اساس ترویج مال التجاره به شمار مـی رود، درعلم تجارت و فنون مربوطه به آن، تبلیـغ و پروپاگانـدا یـک فـصل جداگانـه دارد کـه بـه متعلمین این علم کیفیت و چگونگی اجراي آن را می آموزد. تجارت امروزه با توسعه اي که در انحاي مختلفه دنیا به هم رسانده است بدون تبلیـغ و پروپاگانـدا رواجـی نـدارد، یعنـی بازرگانان هر مملکتی تا این عامل را براي فروش متاع خود در بازارهاي دنیا به کار نیندازند، در مقابل بازرگانان و تجار ممالک دیگر که به وسیله اجراي ایـن عامـل، نفـوذ عظیمـی در بازارهاي تجارت به هم رسانده اند مقاومت نتوانند کرد.

سابق بر این که تجار ما در حکم پیله ور بودند و هنوز وسایل نقلیه سریع وجـود پیـدا  نکرده بود و حمل مال التجاره از بازاري به بازار دیگر به دشواري هر چـه تمـامتر صـورت می گرفت اگر با یک نفر تاجر شیرازي یـا اصـفهانی یـا یـزدي گفتگـو از اعـلان تجـارتی می کردید و می خواستید وسیله تبلیغ و فواید آن را به او بفهمانید، به گوینده این سـخن، بـه چشم خصومت نگاه می کرد و شما را دشمن و رقیب خود میدانست. زیـرا بـه عقیـده او تبلیغ تجارتی و اعلان فروش امتعـه خـوب در حکـم اعـلام ورشکـستگی تـاجر بـوده وگفتگویی از این مقوله را نظیر کوبیدن کوس افلاس تاجر می دانست، با این عقیده بـزرگ وتربیت شده بودند و جایی را با وسعت تر از تارهاي تنیده به خود نمی دیدند و چـشم آنهـا قادر به تماشاي آن طرف سرحد و دیدن بازارهاي بزرگ تجارت دنیا نبود. گر چـه اکنـون بانی از کمیت و کیفیت تجارت دنیا کاملاً اطلاع ندارند ولی توسعه روابط تجارتی ایـن مملکت با دنیاي دیگران و کمک عمده اي را که وسـایط نقلیـه سـریع الـسیر و مواصـلات هوایی و زمینی که به توسعه روابط مزبور نموده باعث گردید که بیشتر چـشم خـود را بـاز نموده و با دوربین عقل ببینند که دیگران چگونه می کوشند که از وامانـدگان دهـه تجـارت دنیا محسوب نشوند.( تاریخچه تبلیغات در ایران )

هر فردي از افراد بشر میل دارد که متمول باشد قدرت را در زیر سایه تمول و ثـروت تشخیص داده و اگر علم را هم به همین اعتبار بگیریم می بینیم تشخیص او صـحیح و بجـا بوده یعنی قدرت در زیر سایه ثروت و علم حاصل می شود و بنابراین گذشته از یـک فـرد به یک جامعه و ملت متمدن هم که نظر کنیم حـصول ایـن مقـصود را هـدف مطلـوب او می نگریم. تجارت یکی از وسایل ثروتمندي است و تبلیغ تجارتی نیز یکی از طرق اساسی پیشرفت تجارت است. ملل دیگر دنیا در سال پولهـاي زیـاد خـرج مـی کننـد و وسـایل مختلفه ایجاد می نمایند که در سایه آن وسایل از تجارت و امتعه تجارتی خود در بازار دنیا تبلیغ نموده باشند. تبلیغ تجارتی یعنی شناساندن امتعه تجارتی با مزایاي حقیقی آن به یـک ترتیب و صورتی که توجه فوق العاده طالبین و خریداران را جلب نماید، مزایاي حقیقی هر مال التجاره را آن طوري که هست باید گوشزد نمود و در موقع عرضه داشـتن آن در بـازارتوجه تقاضا کننده

 همان مال التجاره را جلب نمود، در تعریف از یـک جـنس و یـا متـاعی زیاده از آنچه که داراي مزیت است نباید گفت به عبارت روشن تر جو را بـه جـاي گنـدم نباید تعریف نمود. درستی و راستی مهمترین طرق موفق شدن و نجـات در بـازار تجـارت است. جنس را آن اندازه باید خوب تهیه کرد که مجال رقابت به جنس مـشابه آن در بـازار داده نشود همان خوبی جنس یکی از مهمترین وسایل تبلیغ و پروپاگاندا تجارتی است.

دولت بر اثر توجه مقامات عالیه اهمیتـی بـه تجـارت مملکـت گـذارده، قـانون انحصار تجارت، رژیم کهنه تجارت سابق را در هم پیچیده و یک طرز نوینی را در تجارت مملکت ایجاد ساخته است.

اداره کل تجارت عامل مهم اجراي آن قانون و هم ترقی تجارت مملکت است. از مرام این اداره یکی تبلیغات تجارتی است. اصولاً قانون انحصار تجارت بـه ایـن جهـت وضـع گردیده که همان طوري که در مرحله بدوي توازن و تعادل تجارتی مملکت را حفظ نمایدهمین طور هم عامل ترویج مال التجاره ایران در بازارهاي دنیا شده و موجبات بسط و توسعه آن را فراهم سازد.

این بهترین فکري است که براي توسعه و ترویج تجارت در تاریخچه تبلیغات در ایران  شده اسـت. معرفـی وشناساندن متحد تجارتی ایران در بازارهاي مختلفه دنیا آن قدري که زحمـت دارد چنـدین برابر فایده خواهد داشت ولی بدون صرف پول میسر نخواهد شد.

به گفتگو بپیوندید