برای اولین بار در ایران …

بعد از عقد قرار داد با شرکت چاچی اپلیکیشن آمار و آنالیز چاچی به شما تحویل داده خواهد شد که پس از ورود به پنل مخصوص

به خودتان روزانه آمار پیشرفت کسب و کارتان در فضای دیجیتال به شما داده خواهد شد 

چه آماری به من نمایش داده می شود ؟