محمد-موسوی

سید محمد موسوی
CEO / Founder

مجید جورکش
digital marketer & seo expert

حسین-موسوی

سید حسین موسوی
economists

هومن گمزاد
animator & motion graphic designer

سجاد-مینایی

سجاد مینایی
programmer

فاطمه خیاط
R & D

حدیث-پورنظر

حدیث پورنظری
interior manager