محمد-موسوی

سید محمد موسوی
CEO / Founder

حسین-موسوی

سید حسین موسوی
economists

مجید جورکش
digital marketer & seo expert

فاطمه خیاط
R & D

حدیث-پورنظر

حدیث پورنظری
interior manager